PRIVACY VERKLARING BREDA CHAPTER HOLLAND

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Breda Chapter Holland streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die jij bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij inschrijving als lid van onze club en deelname aan onze evenementen. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, bijvoorbeeld bij inschrijving als lid of bij registratie voor een evenement.

Afhankelijk van het type registratie kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
Foto- of video opnames

Als aanvulling op bovenstaande categorieën kunnen tijdens evenementen foto- of video opnames worden gemaakt waarop jij te zien bent. Vrijwel alle opnames zijn uitsluitend toegankelijk voor leden en worden achter de login op de website geplaatst. Een beperkt deel wordt in het publieke deel van de website gebruikt voor promotiedoeleinden.

Mocht je bezwaar hebben tegen foto- of video opnames dan kun je dit het beste meteen kenbaar maken bij de persoon die deze opnames maakt, zoals de Photographer. Zie verder het kopje “Jouw rechten”.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van jouw account om je bij ons Chapter in te schrijven
 • Het informeren van jou over onze evenementen en andere Chapteraangelegenheden
 • Het bijhouden van registraties voor evenementen
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van de online beleving op de site
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten
 • Het verslagleggen van evenementen voor leden
 • Het promoten van ons Chapter en haar evenementen
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Zo bevestigen wij periodiek aan Havelaar & Van Stolk of polishouders van onze collectieve verzekering nog lid bij ons zijn, zodat je in aanmerking blijft komen voor deze aantrekkelijke collectieve verzekering. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt alleen plaats indien een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor je lidmaatschap tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van jouw persoonsgegevens hanteren we een termijn van 3 maanden na beëindiging van je lidmaatschap. Uitzonderingen hierop vormen de financiële administratie waarvoor wij een bewaartermijn hanteren van 10 jaar en het digitale foto archief dat wij onbeperkt bewaren.

Beveiligingsmaatregelen

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om jou van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Graag maak ik jou erop attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Ik raad je aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Jouw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Je kunt bovendien jouw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt jouw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: bestuur@bredachapterholland.nl. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen op jouw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring dan kun je hiervoor contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:
director@bredachapterholland.nl t.a.v. Piet van Rooijen.

 
 
Versie 1.0
X