VRIJWARINGSVERKLARING

EVENEMENTEN EN FOTOGRAFEREN BREDA CHAPTER HOLLAND

Ondergetekende (handelend in eigen hoedanigheid) voor en in verband met de mogelijkheid die mij wordt geboden om deel te nemen aan een “Ride”, “Run”, “Rally”, “Fieldmeet” of andere activiteit, (hierna EVENEMENT(EN) genoemd), gesponsord en/of uitgevoerd door Breda Chapter Holland en hun respectievelijke officers, directors, medewerkers en vertegenwoordigers, (hierna de GEVRIJWAARDEN genoemd) vrijwaart hierbij de GEVRIJWAARDEN tegen alle aanspraken en eisen, rechten en rechtsmiddelen van welke aard ook, die ik nu heb of later mocht hebben tegenover de GEVRIJWAARDEN en die, op welke wijze ook, het gevolg zijn van, of verband houden met, de uitvoering van hun taken in verband met de EVENEMENTEN en mijn deelname aan een van genoemde EVENEMENTEN.

Ondergetekende (handelend in naam van mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers en rechtsopvolgers) voor en in verband met de mogelijkheid die mij wordt geboden om deel te nemen aan een EVENEMENT, gesponsord en/of uitgevoerd door de GEVRIJWAARDEN. vrijwaart hierbij de GEVRIJWAARDEN tegen alle aanspraken en eisen, rechten en rechtsmiddelen van welke aard ook, die ik nu heb of later mocht hebben tegenover de GEVRIJWAARDEN en die, op welke wijze ook, het gevolg zijn van, of verband houden met, de uitvoering van hun taken in verband met de EVENEMENTEN en mijn deelname aan een van genoemde EVENEMENTEN.

Deze vrijwaring geldt voor alle aanspraken die ik nu heb of later mocht hebben tegenover de GEVRIJWAARDEN in verband met mijn bezittingen, die het gevolg zijn van, of verband houden met, de taken die de GEVRIJWAARDEN uitoefenen in verband met de EVENEMENTEN, ongeacht of een dergelijke aanspraak gebaseerd is op nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid en kwaadwillig opzet) aan de zijde van één of meer van de GEVRIJWAARDEN of betrekking heeft op de voorwaarden, kwalificaties, aanwijzingen, regels of procedures, volgens welke de EVENEMENTEN worden uitgevoerd of enige andere reden.

IK WEET DAT DIT BETEKENT DAT IK GEEN JURIDISCHE PROCEDURE ZAL AANHANGIG MAKEN TEGEN DE GEVRIJWAARDEN WEGENS SCHADE AAN GOEDEREN DIE MIJ TOEBEHOREN DIE HET GEVOLG IS VAN, OF VERBAND HOUDT MET DE EVENEMENTEN, BEHALVE IN GEVAL VAN GROVE NALATIGHEID OF KWAADWILLIG OPZET DOOR DE GEVRIJWAARDEN.

Deze vrijwaring geldt voor alle aanspraken die ik nu heb of later mocht hebben tegenover de GEVRIJWAARDEN in verband met verwondingen, die het gevolg zijn van, of verband houden met, de taken die de GEVRIJWAARDEN uitoefenen in verband met de EVENEMENTEN, ongeacht of een dergelijke aanspraak gebaseerd is op nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid en kwaadwillig opzet) aan de zijde van één of meer van de GEVRIJWAARDEN of betrekking heeft op de voorwaarden, kwalificaties, aanwijzingen, regels of procedures, volgens welke de EVENEMENTEN worden uitgevoerd of enige andere reden.

IK WEET DAT DIT BETEKENT DAT IK GEEN JURIDISCHE PROCEDURE ZAL AANHANGIG MAKEN TEGEN DE GEVRIJWAARDEN WEGENS LICHAMELIJKE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN, OF VERBAND HOUDT MET DE EVENEMENTEN, BEHALVE IN GEVAL VAN GROVE NALATIGHEID OF KWAADWILLIG OPZET DOOR DE GEVRIJWAARDEN.

Ik ben ervaren en vertrouwd met de bediening van motorfietsen en ik ben mij volledig bewust van de risico’s en gevaren die verbonden zijn aan het rijden op een motorfiets. Ik neem vrijwillig deel aan de EVENEMENTEN en ik verklaar uitdrukkelijk volledig het risico te aanvaarden van een mogelijk ongeluk of verwonding, daaronder begrepen de dood, die voor mijn persoon of mijn eigendommen zouden kunnen voortvloeien uit mijn deelname aan de EVENEMENTEN en eventuele nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid en kwaadwillig opzet) aan de zijde van één of meer van de GEVRIJWAARDEN.

Ik begrijp ook dat de GEVRIJWAARDEN soms foto’s nemen van deelnemers aan EVENEMENTEN voor publicatie in gedrukte en online media en ik geef hierbij toestemming tot het nemen van mijn foto in deze context en voor dit doeleinde.

Door akkoord te gaan met deze vrijwaring middels het zetten van een vinkje bij inschrijving bevestig ik dat ik deze vrijwaring heb gelezen en volledig begrijp en dat ik niet afga op verklaringen of mededelingen van de GEVRIJWAARDEN.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen na het lezen van deze vrijwaringsverklaring dan kun je hiervoor contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:
director@bredachapterholland.nl t.a.v. Piet van Rooijen.

Versie 1.0, Juli 2017
X